Πολιτική τιμών

Οι υπηρεσίες μας συνοδεύονται από απόδειξη ή τιμολόγιο.

Διαθέτουμε POS, μηχάνημα αποδοχής όλων των καρτών.

Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής με άτοκες δόσεις μέσω της κάρτας σας.

Οι τιμές των υπηρεσιών ξεκινούν από απολύτως προσιτές τιμές και αυξάνουν αναλόγως την ποιότητα των υπηρεσιών, συνδυάζοντας άριστη σχέση κόστους – θεραπευτικού αποτελέσματος.